REGULAMIN

Regulamin usług transportowych

regulamin


1. Właścicielem serwisu pasieko.net.pl świadczącego usługi transportu jest firma FUH SNW z siedzibą 32-540 Trzebinia, ul. Grunwaldzka 63B, NIP: 6282184214, zwana dalej usługodawcą.
2. Usługodawca realizuje usługi transportu w oparciu o wyliczenie sumy odległości od siedziby firmy przez punkt odbioru, punkt zdawczy, kończąc ponownie na siedzibie firmy, a sumę kilometrów mnożąc przez kwotę 0,32 zł brutto i dodając do kwoty opłatę przygotowawczą w wysokości 20,00 zł za każdą zleconą usługę transportu.
3. Usługodawca nie świadczy usług odpłatnego przewozu krajowego osób, transportu ładunków niebezpiecznych, ADR, art. spożywczych oraz płynnych.
4. Usługobiorca będący klientem dokonuje przedpłaty całej kwoty usługi w postaci przelewu bankowego na numer konta wskazany na fakturze proforma.
5. Po dokonaniu płatności za usługę, będącą równocześnie zadatkiem, usługobiorca otrzymuje od usługodawcy w dniu realizacji usługi fakturę VAT, a w przypadku gdy termin realizacji usługi oddalony jest o okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od zaksięgowanej wpłaty na rachunku bankowym usługodawcy w pierwszej kolejności otrzymuje fakturę zaliczkową, a dopiero w momencie realizacji usługi fakturę VAT.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji usługi transportu w przypadku niemożliwości przeprowadzenia takiego transportu z poinformowaniem klienta nie później niż 2 dni przed wyznaczoną datą realizacji usługi transportu zgodnie z opłaconą fakturą proforma/VAT lub rezygnacji z realizacji transportu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (awaria pojazdu, wypadek, itd).
7. Usługobiorca posiada prawo do zwroty zadatku (wpłaconej kwoty w oparciu o fakturę proforma) w przypadku rezygnacji z realizacji usługi jednak nie później niż 3 dni kalendarzowe przed planowaną datą realizacji usługi.
8. Usługobiorca posiada również prawo do zmiany terminu realizacji usługi z obowiązkiem powiadomienia o tym fakcie najpóźniej 24 godziny przed planowaną realizacją zlecenia. W tym przypadku usługobiorca nie dokonuje żadnej dopłaty, a wpłacone przez niego środki w ramach zadatku przekazane są na realizację usługi transportu w inny terminie.
9. Zmieniając termin realizacji usługi przez Usługobiorcę, jeśli ta zmiana nastąpiła do 3 dni przed planowaną datą realizacji usługi, klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej kwoty.
10. Usługobiorcy przysługuje prawo do zwrotu zadatku w całości pomniejszonej o kwotę początkową 20,00 zł brutto za każdy zlecony transport tylko w przypadku wcześniejszego poinformowania usługodawcę drogą telefoniczną (+48666242961) lub elektroniczną (przemyslaw@pasieko.net.pl) o fakcie rezygnacji z usługi, z zastrzeżeniem iż taka rezygnacja może nastąpić najpóźniej 3 dni przed planowaną realizacją usługi transportu, w innym przypadku usługobiorcy zwrot nie przysługuje.
11. Usługobiorca dokonując rezerwacji terminu dla usługi transportu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji usługi transportu.
12. Usługodawca podczas realizacji usługi transportu gwarantuje odpowiednie zabezpieczenie towaru w pojeździe transportującym (zabezpieczenie produktu w postaci folii, kartonu jest po stronie klienta/usługobiorcy).
13. Gwarantem ubezpieczenia jest PZU na równowartość kwoty 10.000 EUR.
14. Usługodawca jest płatnikiem VAT i wystawia faktury VAT zawierające 23% podatku VAT.
15. Usługodawca oświadcza że posiada własną flotę samochodów dla usług transportu, niezbędne zgody i pozwolenia.
16. Wszystkie ceny usługi znajdujące się w niniejszym regulaminie oraz na stronie pasieko.net.pl są kwotami brutto, zawierają w sobie podatek VAT23%.
17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez konieczności informowania usługobiorcy o takowej zmianie.
18. Usługobiorcę obowiązuje regulamin znajdujący się na stronie internetowej, który usługobiorca może wydrukować, obowiązujący w dniu wystawienia faktury proforma.
19. Historia zmian regulaminu znajduje się na stronie pasieko.net.pl/regulamin.html.
20. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2019 roku.